You are here

Gonçalo Lobo Xavier – podpredseda zodpovedný za komunikáciu

  • od roku 2013 poradca rady Združenia portugalských hutníckych, strojárskych a podobných priemyselných podnikov (AIMMAP), ktoré tvoria najväčšie priemyselné odvetvie Portugalska, zodpovedný za medzinárodné vzťahy a komunikáciu
  • od februára 2013 národný delegát programu Horizont 2020 príslušný pre problematiku inovácie v malých a stredných podnikoch a rizikového financovania
  • od roku 2007 člen výskumno-technologickej a inovačnej pracovnej skupiny pri BUSINESSEUROPE vymenovaný Konfederáciou portugalského priemyslu (CIP)
  • od roku 2011 člen skupiny Zamestnávatelia v EHSV vymenovaný Konfederáciou portugalského priemyslu (CIP); zameriava sa na zamestnanosť, sociálne veci, jednotný trh, priemyselné otázky a problematiku výskumu, vývoja a inovácie
  • v rokoch 2002 až 2012 výkonný riaditeľ Portugalskej siete technologických stredísk (RECET); riadil výskumno-vývojové a medzinárodné projekty s partnermi hlavne zo Španielska, Francúzska a iných členských štátov EÚ
  • v rokoch 2013 až 2015 podpredseda riadiaceho výboru v EHSV
  • v rokoch 2015 až 2018 podpredseda EHSV zodpovedný za komunikáciu

V EHSV bol Gonçalo Lobo Xavier spravodajcom viacerých stanovísk, napríklad Ročný prieskum rastu na rok 2015, Zmeny v európskom baliarenskom priemysle, Akčný plán pre podnikanie 2020Otváranie systémov vzdelávania.

Úplný odborný profil na LinkedIn