You are here

Michael Smyth – podpredseda zodpovedný za rozpočet

  • v rokoch 1986 až 1987 výskumný pracovník Strediska ekonomických prognóz v London Business School
  • od roku 1990 člen výboru pre hospodárske veci Konfederácie britského priemyslu Severného Írska, od roku 1998 člen výboru pre hospodárske stratégie Inštitútu riaditeľov Severného írska
  • v rokoch 1994 až 1999 člen monitorovacieho výboru pre energetický podprogram štrukturálnych fondov Severného Írska, v rokoch 2002 až 2004 osobitný poradca výboru podnikového a celoživotného vzdelávania Škótskeho parlamentu, v rokoch 2006 až 2007 hospodársky poradca ekonomickej podskupiny programu pre vládny výbor Severoírskeho zhromaždenia
  • v rokoch 2008 až 2013 dekan Ekonomickej fakulty Ulsterskej univerzity v Jordanstowne, Severné Írsko
  • konzultant Európskej komisie vo veciach Severoírskeho rámca na podporu komunít, konzultant rady okresu Armagh, Severoírskeho zhromaždenia, úradu predsedu a podpredsedu vlády a legislatívneho orgánu Oireachtas
  • predseda združenia Habinteg Housing, ktoré je veľkým poskytovateľom sociálneho bývania v Severnom Írsku
  • od októbra 2006 člen skupiny Iné záujmy v EHSV a v rokoch 2010 až 2013 predseda sekcie ECO v EHSV
  • v rokoch 2015 až 2018 podpredseda EHSV zodpovedný za rozpočet

V EHSV bol Michael Smyth spravodajcom viacerých stanovísk, napríklad Investičný plán pre Európu, Dlhodobé financovanie európskeho hospodárstvaDlhodobé zapojenie akcionárov.