You are here

Kategoria „Gospodarka społeczna”

Kategoria „Gospodarka społeczna” liczy 37 członków: 36 z Grupy Innych Podmiotów i 1 z Grupy Pracodawców. Reprezentują oni spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe działające w sferze społecznej.

Sektor gospodarki społecznej obejmuje szeroki wachlarz koncepcji stosowanych w różnych państwach członkowskich, jak np. „gospodarka solidarna” czy „trzeci sektor”. Przedsiębiorstwa gospodarki społecznej kierują się wspólnymi wartościami, takimi jak solidarność, spójność społeczna, nadrzędność jednostki nad kapitałem, odpowiedzialność społeczna i demokratyczne procesy zarządzania. Nie przyświeca im dążenie do zysku; wszystkie zyski są ponownie inwestowane w przedsiębiorstwo i społeczeństwo.

Tak więc gospodarka społeczna to inny sposób prowadzenia działalności gospodarczej, stale łączącej ogólne interesy, wyniki gospodarcze, kwestie społeczne i demokratyczne. Jej zasadami kieruje się 10% wszystkich przedsiębiorstw w Europie, tj. 2 mln firm zatrudniających 6% wszystkich pracowników unijnych. Gospodarka społeczna to fundamentalny element europejskiego modelu społeczno-gospodarczego.

Kategoria wyznaczyła na swoich rzeczników Polaka Krzysztofa Balona, sekretarza Rady Programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, oraz Alaina Coheura, odpowiedzialnego za stosunki europejskie i międzynarodowej w belgijskim Krajowym Związku Socjalistycznych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych/Solidaris. Obaj są członkami Grupy Innych Podmiotów.

Obsługę sekretariatu Kategorii zapewnia Grupa Innych Podmiotów.

Downloads

Alain COHEUR

Krysztof BALON

Work Programme 2016

Review of activities 2015

Annual Report 2016

Krzysztof Balon

Rapport annuel 2016