You are here

Eturyhmä ”pk-yritykset, käsiteollisuus ja vapaat ammatinharjoittajat”

Eturyhmässä ”pk-yritykset, käsiteollisuus ja vapaat ammatinharjoittajat” on tällä hetkellä 42 komitean jäsentä, joista 13 kuuluu muut eturyhmät ‑ryhmään ja 29 työnantajat-ryhmään. Sen tavoitteena on keskustella syvällisesti kaikesta kyseisiä sosioekonomisia aloja koskevasta unionin lainsäädännöstä tai yleisestä kehityksestä sekä tehdä ETSK:lle ehdotuksia, joiden avulla se voi organisoida paremmin tulevia toimiaan.

Eturyhmän keskeiset intressit ovat erityisen tärkeitä Euroopan talous- ja yhteiskuntaelämän kannalta. Pk-yrityksiä pidetään Euroopan talouden selkärankana, sillä ne ovat keskeisiä kasvun ja työllisyyden lisääjiä ja innovaation liikkeellepanevia voimia.

Pk-yritykset kärsivät kuitenkin pienen kokonsa vuoksi suuria yrityksiä enemmän liiallisesta, tarpeettomasta tai turhan monimutkaisesta lainsäädännöstä. Tämän vuoksi eturyhmä haluaa työllään varmistaa, että poliittiset päättäjät ovat tietoisia tarpeesta ottaa huomioon pk-yritysten erityistilanne. Vapaiden ammatinharjoittajien taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys on vastaavanlainen, sillä tähän ryhmään kuuluu yli kuusi miljoonaa erittäin pätevää ihmistä, jotka työllistävät EU:ssa yli 14 miljoonaa henkilöä.

Vapaat ammatinharjoittajat mukautuvat jatkuvasti markkinoiden yhä kovenevaan kilpailuun ja sitoutuvat samalla elinikäiseen oppimiseen ja käytännesääntöihin, joilla pyritään suojaamaan ja takaamaan kansalaisoikeudet demokraattisessa valtiossa.

Eturyhmä on nimittänyt edustajikseen kreikkalaisen jäsenen Panagiotis Gkofasin pk-yrityksiä ja käsiteollisuutta koskevissa asioissa ja saksalaisen jäsenen Arno Metzlerin vapaita ammatinharjoittajia koskevissa asioissa.

Eturyhmän sihteeristöpalveluista vastaa muut eturyhmät ‑ryhmän sihteeristö.

Downloads

CV of Spokesperson Mr Panagiotis GKOFAS (EN uniquement)

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society

CV of Arno Metzler

Activity Report - 2014