You are here

Категория „Социална икономика“

Категория „Социална икономика“ се състои от 37 членове, 36 от група „Други интереси“ и 1 от група „Работодатели“, които представляват кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения, фондации и социални НПО.

Секторът на социалната икономика обхваща цял спектър от концепции, използвани в отделните държави членки, като „солидарна икономика“ и „трети сектор“. Предприятията от социалната икономика се основават на общи ценности като солидарността, социалното сближаване, върховенството на индивида пред капитала, социалната отговорност, демократичното управление и на факта, че не са мотивирани от печалбата, а печалбите се реинвестират в дружеството и в обществото.

Ето защо социалната икономика е различен модел на стопанска дейност, който постоянно обединява общия интерес, икономическите показатели, социалните съображения и демократичното функциониране. Предприятията от социалната икономика представляват 10% от всички предприятия в Европа или два милиона предприятия и 6% от заетостта в ЕС. В този смисъл социалната икономика е основен елемент на европейския икономически и социален модел.

Категория „Социална икономика“ определи за свои говорители полския член Кшищоф Балон, председател на Работната общност на сдруженията на социалните организации, и Ален Коер, отговарящ за европейските и международните отношения в Белгийския национален съюз на социалистическите взаимозастрахователни здравни дружества (Solidaris). И двамата са членове на група „Други интереси“.

Група „Други интереси“ подсигурява секретариата на категорията.

Downloads

Alain COHEUR

Krysztof BALON

Work Programme 2016

Review of activities 2015

Annual Report 2016

Krzysztof Balon

Rapport annuel 2016