You are here

Категория „МСП, свободни професии и занаяти“

Понастоящем категория „МСП, свободни професии и занаяти“ се състои от 42 членове – 13 от група „Други интереси“ и 29 от група „Работодатели“. Целта ѝ е да обсъжда задълбочено всички законодателни инициативи на ЕС или общи развития, които засягат тези два икономическо-социални сектора, и да представя на ЕИСК предложения за по-добро организиране на бъдещите му действия.

Интересите, представени в тази категория, са особено важни за европейската икономика и общество. МСП са признати за „гръбнака“ на европейската икономика, тъй като са основна движеща сила за създаване на растеж, работни места и иновации.

В същото време малкият им размер ги прави по-уязвими спрямо прекомерната, ненужна или прекалено сложна правна уредба в сравнение с по-големите предприятия. Поради тази причина категорията се стреми да гарантира, че създателите на политики съзнават необходимостта от отчитане на специфичното положение на МСП. Подобно е и икономическото и социалното значение на свободните професии, упражнявани от над шест милиона висококвалифицирани лица и създаващи работни места за над 14 милиона души в ЕС.

Свободните професии непрекъснато се адаптират към един все по-конкурентен пазар, като същевременно продължават да се ангажират с обучение през целия живот и кодекси за поведение, предназначени да защитят и гарантират правата на гражданите в условията на една демократична държава.

Категория „МСП, свободни професии и занаяти“ определи гръцкия член Панайотис Гофас за говорител по въпросите на МСП и занаятите и немския член Арно Мецлер за говорител по въпросите на свободните професии.

Секретариатът на категорията се осигурява  от група „Други интереси“.

Downloads

CV of Spokesperson Mr Panagiotis GKOFAS (EN uniquement)

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society

CV of Arno Metzler

Activity Report - 2014